افسران سایبری خوزستان

  • پایگاه افسران سایبری خوزستان
  • پایگاه افسران سایبری خوزستان

نهمین جلسه افسران سایبری خوزستان با حضور جناب آقای عامری مسئول سایت خبری تحلیلی خوزستان امروز با موضوع مخاطب شناسی راس ساعت 19 مورخ جمعه 04/08/92 برگزار شد

  • پایگاه افسران سایبری خوزستان

هشتمین جلسه افسران سایبری خوزستان با حضور سردار حاج حبیب سعیدفر در تاریخ جمعه 26 مهرماه 92 راس ساعت 19 حول موضوع سلطه جهانی و جنگ سوریه برگزار شد.

  • پایگاه افسران سایبری خوزستان
  • پایگاه افسران سایبری خوزستان