افسران سایبری خوزستان

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۲ ثبت شده است

بسم الله 

حرکتی مبارک را آغاز نمودیم

تا جبهه را حفظ کنیم 

ما وارثان هاشمی و علم الهدی هستیم

جنگ اگر تمام شده اما مبارزه هرگز پایان نمی یابد

ما در جبهه جدید و نامتقارن در حال مبارزه هستیم

پس اگر مرد راه خدایی با ما همراه شو

یا علی

  • پایگاه افسران سایبری خوزستان